Học tập tại New Brunswick (UNB)

Đại học New Brunswick xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Canada linh hoạt từ 2-4 năm tại University of New Brunswick (Canada).

 

 

Học bổng Đại học New Brunswick (UNB)

Đại học New Brunswick cung cấp học bổng giá trị đến 75% cho sinh viên Việt Nam

 

 

Học bổng Đại học New Brunswick (UNB)

Học phí chương trình New Brunswick Global Pathways tiết kiệm đến 15% so với du học toàn phần

 

 

Đại học New Brunswick (UNB)

Đại học hơn 230 năm tại Canada – Top 720 Đại học xuất sắc nhất thế giới

  •  Thành phố Fredericton và Saint John, bang New Brunswick
  •  9,000+ sinh viên hiện tại
  •  1,800+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn New Brunswick Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại New Brunswick Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập New Brunswick Global Pathways

New Brunswick Global Pathways 1+3

New Brunswick Global Pathways 1+3 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 3 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học New Brunswick, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 10 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn. Trong đó có:

5 môn học bắt buộc:

  • Principles of Economics
  • Principles of Marketing
  • Principles of Accounting
  • Statistics for Business
  • Corporate Finance

5 môn học tự chọn:
Chọn 5 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

  • Business Academic Skills
  • Mathematics for Business
  • Managerial Economics
  • Managerial Accounting
  • Consumer Behaviour
  • Applied Econometrics
  • Financial Accounting
  • Corporate Financial Management
  • Business Law
  • Investment Management
  • Surveys & Multivariate Analysis
  • Management Information System

Giai đoạn 2: Học tại Đại học New Brunswick

New Brunswick Global Pathways 2+2

New Brunswick Global Pathways 2+2 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học New Brunswick, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 21 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn. Trong đó có:

6 môn học bắt buộc:

  • Principles of Economics
  • Principles of Marketing
  • Principles of Accounting
  • Statistics for Business
  • Corporate Finance
  • Principles of Management

15 môn học tự chọn:
Chọn 15 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

  • Business Academic Skills
  • Mathematics for Business
  • Managerial Economics
  • Managerial Accounting
  • Consumer Behaviour
  • Applied Econometrics
  • Financial Accounting
  • Corporate Financial Management
  • Business Law
  • Investment Management
  • Surveys & Multivariate Analysis
  • Management Information System
  • Organizational Behavior
  • International Business
  • Human Resource Management
  • Strategic Management
  • International Business Operations

Giai đoạn 2: Học tại Đại học New Brunswick

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ New Brunswick Global Pathways