Nhập học Đại học Úc

Đại học Monash

#57 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Queensland

#50 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Tasmania

#293 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

#137 Đại học xuất sắc nhất trên thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Deakin

#266 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Curtin

#193 đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Adelaide

#109 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Griffith

#300 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học South Australia

#363 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Wollongong

#185 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Macquarie

#195 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings năm 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Western Sydney

#250 Đại học xuất sắc nhất thế giới (Times Higher Education World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học

Nhập học Đại học Canada

Đại học New Brunswick (UNB)

Top 750 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Victoria

#359 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Ranking, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Dalhousie

#308 Đại học xuất sắc nhất Thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học

Nhập học Đại học New Zealand

Đại học Waikato

#331 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Massey

#292 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học