Nhập học Đại học Úc

Đại học Western Australia

#72 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Monash

#42 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Queensland

#43 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Tasmania

#307 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

#90 Đại học xuất sắc nhất trên thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Deakin

#233 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Curtin

#183 đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Adelaide

#89 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Griffith

#243 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học South Australia

#326 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Wollongong

#162 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Macquarie

#130 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings năm 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Western Sydney

#250 Đại học xuất sắc nhất thế giới (Times Higher Education World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học

Nhập học Đại học Canada

Đại học New Brunswick (UNB)

Top 720 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Kỳ nhập học
Đại học Dalhousie

#298 Đại học xuất sắc nhất Thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học

Nhập học Đại học New Zealand

Đại học Waikato

#250 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học
Đại học Massey

#239 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Kỳ nhập học