Global Pathways

Global Pathways là mô hình du học xu hướng toàn cầu hiện nay, sinh viên sẽ có 1 giai đoạn học tập tại Việt Nam nhằm trang bị nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng, sau đó chuyển tiếp học tập tại các Đại học hàng đầu trên thế giới.

Macquarie Global Pathways

Macquarie Global Pathways là mô hình du học với tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1-2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Macquarie, Úc

Monash Global Pathways

Monash Global Pathways là mô hình du học với tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1-2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Monash, Úc

Western Sydney Global Pathways

Western Sydney Global Pathways là mô hình du học với tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1-2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc

Wollongong Global Pathways

Wollongong Global Pathways là mô hình du học với tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1-2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Wollongong, Úc